Start Regulamin Zgłoszenie udziału Kwalifikacje Jury Konkursu Kalendarium Sponsorzy i Partnerzy Kontakt
Archiwum


Regulamin Konkursu dla publiczności podczas trwania
I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.Fryderyka Chopina
dla Amatorów 
9 – 13 września 2009 r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony podczas w/w Konkursu.

2. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im.Fryderyka Chopina
        w Warszawie.

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
        oraz członkowie ich rodzin.

 

II. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być
        każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia (w momencie zgłaszania się do
        Konkursu dla publiczności  ma ukończone 18 lat).

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
        regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
        określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
        wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest  wypełnienie kuponu konkursowego
        dołączonego do biletu wstępu na przesłuchania.

 

III. Nagrody, przyznanie, losowanie i wręczenie nagród

1. Nagrodami w Konkursie są dwa laptopy firmy Acer

2. Po losowaniu dwaj zwycięzcy Konkursu zostaną o tym fakcie niezwłocznie
       powiadomieni telefonicznie, a wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu
       Laureatów dnia 13 września 2009 r.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie  –
        www.konkurs.amator.chopin.pl

4. Warunkiem wręczenia nagrody jest wyrażenie pisemnej zgody na 
        wykorzystanie przez Organizatora imienia i nazwiska  zwycięzcy  na stronie
        internetowej Konkursu.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe Konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Podatek od nagrody głównej w Konkursie, uiszcza Organizator, zgodnie z
       odpowiednimi przepisami prawa. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania  
       Organizatorowi niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego
       rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody do
       chwili przekazania niezbędnych danych. Nagroda zostanie przekazana
       zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni od przekazania Organizatorowi
       niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia podatku od
       nagrody.

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród
        rzeczowych.

4. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach osób
        biorących udział w konkursie, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego
        wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z
        Konkursu dla publiczności a także w skrajnych sytuacjach przerwania    
        Konkursu.

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
        przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie
        obowiązujących.

6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu 
       w Biurze Konkursu  oraz w Internecie na stronie
       www.konkurs.amator.chopin.pl

 

Organizator Konkursu: Towarzystwo im.Fryderyka Chopina

                                     Plac Piłsudskiego 9

                                     00-078 Warszawa

Copyright © TIFC 2008 | Realizacja: ROTOS