Start Regulamin Zgłoszenie udziału Kwalifikacje Jury Konkursu Kalendarium Sponsorzy i Partnerzy Kontakt
Archiwum

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY
IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW
WARSZAWA 2009REGULAMIN


I

1. I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Amatorów jest
    organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie
    Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 9 do 13 września 2009 roku.

2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które
    - urodziły się nie później niż 1 września 1984 roku,
    - nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
      źródła zarobkowania,
    - nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami szkół
      muzycznych w klasie fortepianu edukację zakończyli nie później niż w roku 2005.II
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do
    niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia
    2009 roku, na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
                                                 Pl. Piłsudskiego 9
                                                 00-078 Warszawa

    załączając:
    a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
    b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub
        angielski),
    c) dwa aktualne zdjęcia portretowe na błyszczącym papierze (format 9 x 13 cm),
    d) listę utworów przygotowanych na Konkurs (I etap, II etap, Finał),
    e) kasetę magnetofonową lub płytę CD, czas trwania ok. 20 min.,
        zawierającą nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku,
        w tym jeden utwór Chopina,
    f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub równowartości 30 € w złotych.
       Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata
       w wysokości 70 € lub równowartości 70 € w złotych.

2. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

3. Wpłaty należy dokonać na konto:

TOWARZYSTWO IM. FRYDERYKA CHOPINA
                                              PL. PIŁSUDSKIEGO 9
                                              00-078 WARSZAWA

                    - dla uczestników z Polski:
                      
                       MILLENNIUM BANK S.A.
                       44 1160 2202 0000 0000 2983 8182

                    - dla pozostałych uczestników: 
                     
                      MILLENNIUM BANK S.A.
                      21 1160 2202 0000 0000 8082 8295
                      SWIFT: BIG BPLPW XXX
                      IBAN: PL 21

                    - z podaniem przeznaczenia wpłaty i nazwiska kandydata.

4. Zgłoszenia niekompletne i te, które adresat otrzyma po 1 kwietnia 2009 roku nie będą
    rozpatrywane.

5. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.


III
1. Zgłoszenia nadesłane w terminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja
    ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
    Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
    Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu nie więcej niż 40 uczestników.


IV
1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
    do 15 maja 2009 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w
    I Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach
    określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy najpóźniej dnia 7 września i zgłosić się do
    sekretariatu Konkursu w Warszawie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina,
    ul. Okólnik 2.


V
1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i
    zakwaterowania.

2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do Finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
    zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. W zawiadomieniu o
    przyjęciu do konkursu zostanie podany wykaz proponowanych hoteli.

3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu
    Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
    7 września 2009 roku.

4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie
    z instrumentów do ćwiczeń:
    w I etapie – 2 godz. dziennie,
    w II etapie – 2,5 godz. dziennie,
    w Finale – 3 godz. dziennie.


VI
1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i Finale.

2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania i w zasadzie
    będzie zachowana do końca Konkursu.

3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian
    w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
    W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę
    na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała
    w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

4. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników
    a do Finału nie więcej niż 8 uczestników.

5. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.


VII
1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka
    Chopina.


VIII
Program Konkursu
I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
  XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
 
II etap – czas trwania 15 -20 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
  XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
 
Finał – czas trwania 20 -25min.
- dwa dowolne mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolne utwory kompozytorów
  XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)
 
*
 
Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący Jury może przerwać
występ.


IX
1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:

    I nagroda –                 15.000 zł.
    II nagroda –                10.000 zł
    III nagroda –                 8.000 zł
 
    5 wyróżnień po              5.000 zł.
   
    Nagroda za najlepsze
    wykonanie
    utworu Chopina –          5.000 zł.
   
    Nagroda Publiczności –  5.000 zł.

3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureata I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
    im. Fryderyka Chopina dla Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału
    otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień
    z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od
    podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 13 września.


X
1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który
    odbędzie się w dniu 13 września 2009 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego
    Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza
    rezygnację z nagrody pieniężnej.
2. Program koncertu będzie ustalony przez Prezydium Jury w porozumieniu z wykonawcami.


XI
Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i
  nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
  i koncercie laureatów.
 
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
  1) utrwalenie,
  2) zwielokrotnienie w każdej technice,
  3) wprowadzenie do obrotu handlowego,
  4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej,
  5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
  6) wystawianie,
  7) wyświetlanie,
  8) najem,
  9) dzierżawa,
10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje
      naziemne i satelitarne,
11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
 
Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.


XII
We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


Copyright © TIFC 2008 | Realizacja: ROTOS