Start Regulamin Zgłoszenie udziału Kwalifikacje Jury Konkursu Kalendarium Sponsorzy i Partnerzy Kontakt
Archiwum


REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA
DLA PIANISTÓW AMATORÓW
 
 
 

I

 

1. II Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się na Uniwersytecie Muzycznym     Fryderyka Chopina w Warszawie, w dniach od 11 do 15 września 2012 roku.

     2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich pianistów i pedagogów.

     3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:
- urodziły się nie później niż 1 września 1987 roku,
- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako
źródła utrzymania,
- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci którzy byli uczniami
szkół muzycznych w klasie fortepian, edukację zakończyli nie później niż w  roku 2007,
- nie byli laureatami trzech pierwszych nagród I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Amatorów.

 

II

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim, na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu, wypełnionym czytelnie, należy nadesłać do 1 kwietnia 2012 roku, na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
     ul. Tamka 43
     00-355 Warszawa

załączając:
a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim),
b) fotokopię paszportu lub świadectwa urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),
c) dwa aktualne zdjęcia portretowe na błyszczącym papierze (format 9 x 13 cm) lub na płycie CD,
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z czasem wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, Finał),
e) płytę CD, DVD lub inny nośnik cyfrowy (karta pamięci, pendrive), czas trwania ok. 20 min., zawierającą nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 30 € lub 40 USD, lub 120 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 70 € lub 90 USD, lub 280 PLN.

     2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat pokrywa wpłacający.

     3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

     4. Wpłaty należy dokonać na konto:


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
31 1910 1048 2209 9981 8939 0001


- dla wpłat w USD:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
SWIFT - DEUTPLPK
IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003


- dla wpłat w EURO:
DEUTSCHE BANK PBC S.A.
SWIFT - DEUTPLPK
IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002

- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na II Konkurs dla Amatorów

 

 5. Zgłoszenia niekompletne, i te które organizator otrzyma po 1 kwietnia 2012 roku nie będą rozpatrywane.

      6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

III

 

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.
Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. 
Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

     2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

     3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

 

IV

 

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia
do 15 maja 2012 roku.

     2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w II Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

     3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 9 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2.

 

V

 

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

     2. Uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani do finału, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zwróci koszty zakwaterowania od początku do zakończenia Konkursu. Koszty te nie mogą być wyższe niż koszty zakwaterowania w hotelu, który zostanie zaproponowany przez Organizatora Konkursu.

     3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma 9 września 2012 roku.

     4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:
         w I etapie – 2 godz. dziennie,
         w II etapie – 2,5 godz. dziennie,
         w Finale – 3 godz. dziennie.

 

VI

 

1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

     2. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

     3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

     4. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

     5. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

 

VII

 

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

     2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 

VIII

 

Program Konkursu

I etap – czas trwania 10 -15 min.
- jeden z walców Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)


     II etap – czas trwania 15 -20 min.
- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

Finał – czas trwania 20 -25min.
- jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

 

*

 

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.
     Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
     W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

 

IX

 

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

     2. Uczestnikom Finału przyznane będą następujące nagrody:

I nagroda – 15.000 PLN
     II nagroda – 10.000 PLN
     III nagroda – 8.000 PLN

oraz
     5 wyróżnień po 4.000 PLN

Ponadto zostaną przyznane nagrody specjalne:

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Chopina – 5.000 PLN 
     Nagroda dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 3.000 PLN 
     Nagroda Publiczności – 5.000 PLN

3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Uczestnicy II etapu, którzy nie przeszli do Finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

     4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

     5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

     6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 15 września.


X
 

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 15 września 2012 roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

     2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.


XI
 
 

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z: 
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie 
i koncercie laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

 

XII

 

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Copyright © TIFC 2008 | Realizacja: ROTOS